Moja Polenergia – Polityka Prywatności

Kontrast
Wielkość liter - A +

Moja Polenergia – Polityka Prywatności

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. (zwana dalej jako „Administrator”, „POLD” lub „Polenergia”) dba o ochronę danych osobowych użytkowników serwisów samoobsługowych – Moja Polenergia oraz aplikacji mobilnej Moja Polenergia. Wierzymy, że przejrzystość działań stanowi podstawę dobrej współpracy, a przestrzeganie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych jest dla nas i naszych pracowników bardzo ważne. Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najistotniejsze pytania odnośnie do przetwarzania Państwa danych w ramach korzystania z naszego serwisu internetowego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej https://mojapolenergia.pl i aplikacji mobilnej dostępnej na urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz IOS (zwanych dalej jako „Serwis”).

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem Serwisu, zmianom mogą podlegać procedury dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-526, przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103233, numer identyfikacji podatkowej: 587-15-40-127, kapitał zakładowy: 14 494 000,00 zł.

2. W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przetwarzając Państwa dane osobowe Polenergia wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ramach korzystania przez Państwa z Serwisu, Polenergia może przetwarzać Państwa dane osobowe zapisywane w plikach cookies, dane podane przez Państwa w trakcie procesu rejestracji w Serwisie oraz dane dotyczące zawarcia i wykonywania łączących nas Umów. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.

3. Cele i Podstawa przetwarzania danych

3.1. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 1. Umożliwienia Państwu korzystania z Serwisów i korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisów, zgodnie z Regulaminem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Umożliwienia bądź poprawy funkcjonowania Serwisu, usprawnienia kontaktu z Państwem, monitorowania jakości obsługi klienta, tworzenia analiz wyników prowadzonej przez POLD działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne (które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy POLD, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 3. marketingu produktów i usług POLD związanych ze sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej oraz pozostałych produktów i usług POLD (które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy POLD, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO); – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;

3.2. W przypadku korzystania z Aplikacji mobilnej mogą̨ Państwo wyrazić zgodę̨ na lokalizację urządzenia mobilnego, z którego korzystacie Państwo z Aplikacji mobilnej, w celu korzystania z funkcji lokalizowania najbliższych Klientowi stacjonarnych Biur Obsługi Klientów Polenergia. W takiej sytuacji Polenergia nie otrzymuje szczegółowej informacji o lokalizacji Państwa urządzenia.

4. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) inni administratorzy, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu:

 • podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu umożliwienia Państwu realizacji płatności za pośrednictwem Serwisów,
 • podmioty, które współpracują z POLD przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:

 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
 • podmioty, które świadczą usługi Contact Center i podmioty, które wspomagają nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
 • podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze i marketingowe, firmy reklamowe i te które organizują konkursy,
 • podmioty, które obsługują układy pomiarowo rozliczeniowe,
 • podmioty, które świadczą pośrednictwo w rozwoju produktów i usług oraz obsłudze Klienta,
 • podmioty, które realizują zadania związane z usuwaniem awarii oraz prowadzą eksploatację sieci elektroenergetycznej.

Polenergia zobowiązuje zewnętrznych dostawców do zachowania poufności przetwarzanych danych oraz przyjęcia adekwatnych środków techniczno-organizacyjnych w celu ich ochrony przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nadużyciem lub innym niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Państwa dane osobowe w niektórych wypadkach mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przekazywanie danych osobowych poza UE lub EOG odbywa się do państw, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych, lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE (o ile dotyczy), lub wskazania miejsca, gdzie zostały one udostępnione, kontaktując się z nami. Z kolei dane zbierane za pomocą plików cookies wykorzystywane są wyłącznie przez Grupę Polenergia do poprawienia jakości naszej strony internetowej oraz w celach statystycznych.

5. Jak dbamy o Państwa dane?

Polenergia zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych osobowych użytkowników serwisu.

Nadzorujemy przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych określonych w wewnętrznych procedurach pozostających w zgodzie z przepisami RODO. Nasze systemy IT są regularnie kontrolowane pod kątem możliwych słabości i ataków, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków w sposób minimalizujący ryzyko naruszeń.

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Polenergia gromadzi dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych takich jak wykonanie Umowy lub spełnienie obowiązku prawnego. W przypadku celów marketingowych, o których mowa powyżej, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Polenergia, w innych celach niż marketing, możemy przetwarzać do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa i uwzględnienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Po zakończeniu przetwarzania Państwa danych w powyższych celach, dane mogą być dodatkowo przetwarzane na potrzeby ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, dane te będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub upływu terminów przedawnienia przewidzianych przez przepisy prawa bądź zakończenia prowadzonych w związku z nimi postępowań.

7. Jakie przysługują Państwu prawa?

Polenergia zapewnia realizację Państwa praw zgodnie z przepisami RODO.

Dostęp do danych osobowych

I. W każdym momencie mają Państwo prawo żądania udostępnienia informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Polenergia.

II. Polenergia zobowiązana jest dostarczyć bezpłatnie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

III. Jeżeli żądanie udostępnienia danych skierowane zostanie do Polenergii drogą elektroniczną i nie otrzymamy informacji na temat innego preferowanego sposobu udzielenia informacji, kopia zostanie przekazana drogą e-mailową.

Sprostowanie danych osobowych

IV. Mogą Państwo poprosić o aktualizację posiadanych przez Polenergia informacji, a więc o sprostowanie danych osobowych w formie zmiany nieprawidłowości lub uzupełnienia niekompletnych informacji.

Sprzeciw wobec przetwarzania i usunięcie danych osobowych

V. Przysługuje Państwu tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, a więc żądanie usunięcia przetwarzanych przez Polenergia danych.

VI. Usunięcie danych nastąpi w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy nie występują żadne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez Polenergia oraz w każdym wypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

VII. Zapewniamy, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych Państwa dane osobowe będą usuwane w każdym przypadku, gdy ustał cel przetwarzania, bądź zaistnieje konieczność ich usunięcia w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Przenoszenie danych osobowych

VIII. Klienci Polenergia mają prawo otrzymać przetwarzane przez nas dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe osobie trzeciej (innemu administratorowi) bez przeszkód ze strony Polenergia.

Ograniczenie przetwarzania danych

IX. Polenergia realizuje prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacji, gdy: otrzymamy od Państwa żądanie takiego działania w zamian za usunięcie danych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych; kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu zweryfikowania ich prawidłowości; ustał cel przetwarzania, ale dane są Państwu niezbędne w ramach procesów związanych z roszczeniami.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rododystrybucja@polenergia.pl. Państwa zgłoszenia będą obsługiwane w terminie 30 dni od dnia uzyskania zgłoszenia.
W przypadku napotkania problemów z realizacją zgłoszenia lub w sytuacji niemożliwości jego realizacji, osoba wyznaczona przez spółkę Polenergia odpowie na Państwa zgłoszenie w tym samym terminie, wraz z podaniem przyczyn odmowy lub przedłużenia terminu realizacji żądania. Co do zasady, realizacja Państwa praw jest wykonywana bezpłatnie i bez ograniczeń co do częstotliwości, chyba że zapytania mają charakter ustawiczny.

Jeżeli nie sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw, mogą Państwo złożyć skargę do polskiego organu nadzoru, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

8. Jak mogą Państwo skontaktować się z nami?

Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt e-mailowy, telefoniczny bądź listowny.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
tel: +48 22 522 39 48
fax: +48 22 522 39 97
e-mail: rododystrybucja@polenergia.pl

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania