Zamrożenie cen – pytania i odpowiedzi

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zamrożenie cen – pytania i odpowiedzi

Zamrożenie cen energii – w ramach ustawowych limitów zużycia – dotyczy odbiorców uprawnionych, to jest odbiorców końcowych zużywających energię na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w punkcie  1 powyżej. Zużycie energii elektrycznej będzie naliczane po uwzględnieniu rozliczenia, o którym mowa  w art. 4 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Zamrożenie cen w ramach ustawowych limitów zużycia energii elektrycznej obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023 roku.

Zamrożenie cen polega na tym, że do określonego Ustawą limitu zużycia energii elektrycznej rozliczenia cen odbywać się będą według stawek z Taryfy z roku 2022 zarówno w zakresie zużycia energii elektrycznej  jak i jej dystrybucji.

Zamrożeniem cen objęte są stawki opłat za zużycie energii elektrycznej oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Limity odnoszą się do konkretnego punktu poboru energii, w którym energia elektryczna zużywana jest na potrzeby określone w punkcie 1 powyżej.

Wysokość limitów:

 1. 2000 kWh rocznie dla wszystkich odbiorców z grup taryfowych G (odbiorców uprawnionych wymienionych w punkcie 1);
 2. 2600 kWh rocznie dla odbiorców, którzy posiadają orzeczenie (jedno z następujących):
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o całkowitej niezdolności do pracy,
  • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  • o spełnieniu warunków o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
 3. 3000 kWh dla odbiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Odbiorcy określeni w punkcie 6a uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają Oświadczenia ani innych dokumentów. Sami dokonamy właściwego rozliczenia zgodnie z Ustawą.

Odbiorcy określeni w punkcie 6b i 6c uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2600 kWh oraz 3000 kWh zobowiązani są – by skorzystać ze zwiększonych limitów – do złożenia stosownego Oświadczenia. Wzór Oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Polenergia Dystrybucja https://polenergiadystrybucja.pl/dokumentycennikiitaryfy/.

Do Oświadczenia należy dołączyć odpowiedni

 • przypadku odbiorcy uprawnionego prowadzącego w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – kopię Karty Dużej Rodziny.

W przypadku oświadczenia o niepełnosprawności nie jest konieczne dołączanie jakiegokolwiek załącznika do Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Obowiązuje zasada: jedno Oświadczenie wraz z załącznikiem dla jednego punktu poboru energii.

Jeśli jesteś rodzicem rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny wyłącznie w formie elektronicznej, do Oświadczenia dołącz wydrukowane zdjęcie ekranu z widokiem Karty.

Dokumenty można przesłać:

 • w formie elektronicznej na adres:
  bok@polenergia.pl
  do e-maila należy dołączyć – wypełnione  i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – oświadczenie wraz  z załącznikami
 • w formie papierowej na adres:
  Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
  ul. Krucza 24/26
  00-526 Warszawa

Zgodnie z zapisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nie możemy przyjąć skanu/zdjęcia Oświadczenia.

Zgodnie z zapisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nie możemy przyjąć skanu/zdjęcia Oświadczenia.

Oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, najpóźniej do dnia 30.06.2023 r. Złożenie Oświadczenia po tym terminie oznacza, że limit zużycia energii elektrycznej nie zostanie zwiększony – pozostanie na poziomie 2000 kWh.

W przypadku spełnienia warunków pozwalających na skorzystanie ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie po spełnieniu w/w warunków. W tej sytuacji zwiększony limit zużycia stosowany będzie proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 roku rozpoczynając od:

 • miesiąca , w którym spełnione zostały w/w warunki – jeśli Oświadczenie złożone zostanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia spełnienia w/w warunków,
 • miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie – gdy Oświadczenie złożone
  zostanie później niż 30 dni od dnia spełnienia w/w warunków

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę na nowy punkt poboru energii elektrycznej, to limit zużycia wyliczymy proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać.

Jeśli w 2023 r. podpiszesz z nami umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023 r. Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla punktu poboru energii, to po przejęciu licznika Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jeśli w trakcie 2023 r. zmienisz sprzedawcę energii elektrycznej, Twój limit zużycia liczony jest od początku 2023 r. niezależnie od tego, które przedsiębiorstwo energetyczne realizuje umowę dla danego punktu poboru energii elektrycznej. Jeśli w trakcie obowiązywania umowy z danym sprzedawcą zużyjesz cały limit, do którego jesteś uprawniony, to po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą nie będziesz już uprawniony do ponownego skorzystania z limitu.

Odbiorcy, których w 2023 r. obowiązuje umowa z gwarancją stałej ceny energii elektrycznej, będą rozliczani zgodnie z tą umową w czasie jej obowiązywania. W tym czasie do takich odbiorców, w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, nie stosuje się cen określonych ustawowo. Zamrożeniu podlegają jednie stawki dotyczące opłat dystrybucyjnych. Dla części 2023 roku nie objętej umową z gwarancją stałej ceny obowiązują odbiorców zasady rozliczeń wynikające z Ustawy.

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r., nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitu, który Ci przysługuje.

W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosowany będzie upust. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jednorazowy dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejscu zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania