Usługi dystrybucyjne

Kontrast
Wielkość liter - A +

Usługi dystrybucyjne

 

Zmiana sprzedawcy

Każdy Odbiorca energii elektrycznej przyłączony do sieci Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., w tym także Odbiorca zużywający energię elektryczną w gospodarstwie domowym, ma prawo do zmiany sprzedawcy. Oznacza to możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej.

Sprzedawca wybrany przez Odbiorcę powinien mieć zawartą z Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.  umowę GUD lub GUD-k. Listę sprzedawców posiadających aktywną umowę znajdziesz tutaj.

 

 

Rynek mocy

W 2018 r. weszła w życie ustawa o rynku mocy. Jej celem jest zapewnienie odbiorcom bezpieczeństwa dostaw energii. Jest to możliwe poprzez wprowadzenie tak zwanego rynku mocy, który zabezpiecza dostęp do energii elektrycznej w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminujący i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

To regulowany mechanizm, który zabezpiecza dostawę energii w okresach zagrożenia, kiedy jest wyjątkowo duże zapotrzebowanie na energie elektryczną. Polega na utrzymaniu bloków wytwórczych “w gotowości” do produkcji energii elektrycznej.

Rynek mocy zapewnia pokrycie zapotrzebowania odbiorców przez dostawców w uregulowany sposób. Gotowość do wyprodukowania mocy będzie przedmiotem handlu, a więc odbiorcy będą za nią płacić. Takie rozwiązanie daje większe bezpieczeństwo energetyczne.

Rynek mocy obowiązuje od stycznia 2021 roku.

Więcej informacji o rynku mocy dostępnych jest na stronach:

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. Zobacz dokument
 2. Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie. Zobacz dokument
 3. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 58/2020 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie – wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy. Zobacz dokument.
 4. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021. Zobacz dokument
 5. Dodatkowe informacje nt. rynku mocy zawarte na stronie internetowej PSE SA. Zobacz
 6. Informacja Prezesa URE nr 55/2021 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy. Zobacz dokument
 7. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 56/2021 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022. Zobacz dokument

 

Usługa DSR i Certyfikat ORed

Czym jest DSR?

DSR (ang. Demand Side Response) to jeden ze środków zaradczych stosowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) w celu zapewnienia bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym w ekstremalnych sytuacjach jego funkcjonowania, w których równowaga pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną a dostępnymi możliwościami jej wytworzenia i przesłania jest chwilowo naruszona. Uczestnikiem usługi DSR może być każdy odbiorca, posiadający możliwość obniżenia lub przesunięcia zapotrzebowania na moc, przyłączony do sieci elektroenergetycznej i pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu dystrybucyjnego (posiadający certyfikat), do którego jest fizycznie przyłączony. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać Certyfikat dla ORed?

ORed, aby mógł uczestniczyć w świadczeniu usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP musi posiadać Certyfikat dla ORed oraz status „ORed aktywny”. Zasady certyfikowania ORed przyłączonych do sieci przesyłowej albo jednocześnie do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej określa IRiESP.

Certyfikowaniu nie podlegają ORed odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

ORed to obiekt przyłączony do sieci dystrybucyjnej, będący w posiadaniu jednego Odbiorcy w ORed, który składa się z jednego lub więcej PPE spełniających kryteria:

 1. Stanowią kompletny układ zasilania danego ORed pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci.
 2. Posiadają zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe:
  • spełniające wymagania techniczne określone w IRiESD odpowiednio OSDp lub OSDn, jak dla układów pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u URD będących odbiorcami, którzy korzystają z prawa wyboru sprzedawcy,
  • które posiadają funkcję automatycznej rejestracji godzinowych danych pomiarowych i umożliwiają ich pozyskanie poprzez system zdalnego odczytu danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) OSDp oraz umożliwiają ich przekazywanie do OSP w trybie dobowym poprzez system WIRE (dotyczy ORed przyłączonych do sieci OSDp),
  • które posiadają funkcję automatycznej rejestracji godzinowych danych pomiarowych i umożliwiają ich:
   • pozyskanie poprzez system zdalnego odczytu danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) OSDn,
   • przekazywanie do OSDp w trybie dobowym poprzez system wskazany przez OSDp oraz umożliwiają ich przekazywanie do OSP (za pośrednictem OSDp) w trybie dobowym poprzez system WIRE (dotyczy ORed przyłączonych do sieci OSDn).

W przypadku, gdy układ zasilania ORed składa się z wielu PPE, wówczas ilość dostaw energii elektrycznej do ORed jest wyznaczana jako suma dostaw energii elektrycznej dla tych PPE.

Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy do sieci OSDn będącego odbiorcą świadczącym usługę interwencyjnej ofertowej redukcji poboru mocy przez odbiorców na polecenie OSP przyłączone są inne podmioty świadczące tę usługę. W takim przypadku ilość dostaw energii elektrycznej dla ORed odbiorcy będącego OSDn jest pomniejszana o sumę ilości dostaw energii elektrycznej dla ORed innych podmiotów przyłączonych do sieci tego OSDn.

Wymagania formalne dotyczące Certyfikatu dla ORed

Odbiorca w ORed przyłączony do sieci OSDp/OSDn lub upoważniony przez niego podmiot, składa do OSDp/OSDn wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed). Wniosek składany jest na wskazany przez OSDp/OSDn adres poczty elektronicznej, opublikowany na stronie internetowej OSDp/OSDn.

Na każde żądanie OSDp/OSDn, Odbiorca w ORed dostarczy do OSDp/OSDn w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu albo kopii wniosku poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

Odbiorca w ORed lub upoważniony przez niego podmiot składa wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed do:

 1. OSDp – jeśli ORed posiada przynajmniej jedno PPE w sieci dystrybucyjnej OSDp;
 2. OSDn – jeśli ORed posiada wyłącznie PPE w sieci dystrybucyjnej OSDn.

Jeśli ORed jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej kilku OSDp lub kilku OSDn, wniosek o wydanie Certyfikatu dla ORed, składany jest odpowiednio dla miejsca przyłączenia, do wybranego przez siebie jednego OSDp lub OSDn.

Szczegółowe informacje dotyczące:

 • składania wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed,
 • procesu certyfikowania ORed,
 • wzorów niezbędnych dokumentów w procesie certyfikacji

dostępne są na stronie internetowej https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr.

Informacje dotyczące współpracy OSDp i OSDn w ramach certyfikacji, jak również zasady certyfikacji dostępnie są w IRiESD OSDn.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

zanim klikniesz „Zaakceptuj wszystkie” lub zamkniesz to okno, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mają one na celu umożliwienie udzielenia dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody.

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie (dalej: „Cookies”), aby umożliwić prawidłowe działanie strony internetowej polenergia-dystrybucja.pl, ulepszać ją, a także aby analizować ruch na stronie oraz udostępniać informacje o sposobie korzystania z niej przez użytkowników swoim partnerom w obszarze mediów społecznościowych, reklamy i marketingu. Możesz zaakceptować wszystkie Cookies, odrzucić wszystkie Cookies poza niezbędnymi lub wybrać niektóre z nich, zaznaczając poniżej określone kategorie plików cookie używanych na stronie polenergia-dystrybucja.pl.

Więcej informacji o tym, jak Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. wykorzystuje Cookies, znajduje się w Polityce Cookies . Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja na stronie internetowej znajduje się w Polityce prywatności.

Wyniki wyszukiwania